Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Harbersstyle, gevestigd te Zutphen. Versie geldig vanaf 01-01-2021.
1. Algemeen
1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Harberstyle. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.harbersstyle.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaardenakkoord gaat. Harbersstyle behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Harbersstyle erkend.
1.4 Harbersstyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand, zal Harberstyle bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan  ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Harbersstyle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door geleverde zaken van Harbersstyle een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.
4. Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Harbersstyle heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending daarvan binnen een termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Harbersstyle. Dit kan via het contactformulier op de website. De afnemer dient Harbersstyle te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Harbersstyle er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag minus de door ons betaalde verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, bijvoorbeeld groendecoraties.
5. Gegevensbeheer
5.1
Indien u een bestelling plaats bij Harbersstyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Harbersstyle. Harbersstyle houdt zich aan de Wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Harbersstyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6. Garantie
6.1 Harbersstyle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van harbersstyle komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Harbersstyle is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Harbersstyle geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Krimpen/ scheuren e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft.
6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Harbersstyle) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Harbersstyle. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Harbersstyle schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebrek, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.5 Indien klachten van de afnemer door Harbersstyle gegrond worden bevonden, zal Harbersstyle naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Harbersstyle en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het bedrag dat in rekening is gebracht der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Harbersstyle) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Harbersstyle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.6 Harbersstyle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
6.7 Deze garantie geldt niet indien:
  • En zolang de afnemer jegens Harbersstyle in gebreke is;
  • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
  • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Harbersstyle en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • Bij oververhitting door verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Harbersstyle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Harbersstyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen ban Harbersstyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Harbersstyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slecht van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst Harbersstyle en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Harbersstyle op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Harbersstyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Harbersstyle gelden slecht bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Harbersstyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen te gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in E-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Harbersstyle alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Harbersstyle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Harbersstyle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Harbersstyle bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het geleverde deel afzonderlijk af te rekenen en is de afnemer gehouden deze te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Harbersstyle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 U betaald achteraf, nadat u een bestelling gedaan hebt. Van harbersstyle ontvangt u een orderbevestiging per mail. U dient het totale bedrag van de orderbevestiging over te maken op onze bankrekening. U dient het verschuldigde bedrag over te maken tussen het ontvangen van de orderbevestiging tot 7 dagen na levering.
12.2 De door Harbersstyle geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Harbersstyle of een door Harbersstyle aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Harbersstyle haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Harbersstyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste  verzoek ter inzage geven aan Harbersstyle.
13. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen arbersstyle en koper, welke niet in onderlingHarbersstyle en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een bevoegde rechter kennis, met uitzondering van geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.